Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM  WDS W SANDOMIERZU

§1

Przedmiotem niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, jest ustalenie zasad sprzedaży przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, działające jako jednostka organizacyjna w strukturach osoby prawnej – Seminarium Duchownego Diecezji Sandomierskiej, NIP 864-00-09-534, REGON 04012435000020, tel. 15 64 40 400, nazywane w treści Regulaminu WDS, w ramach sklepu internetowego następujących publikacji: książki, czasopisma, książki audio i e-książki.

§2

Oferta sklepu internetowego WDS realizowana jest poprzez wysyłanie zamówionych przez klienta publikacji pod wskazany przez niego adres, wg jego wyboru: drogą pocztową, kurierem lub poprzez przygotowanie do odbioru własnego w siedzibie WDS.

§3

1. Klient dokonuje wyboru publikacji z oferty prezentowanej na stronie internetowej: www.wds.pl, zwanej dalej „stroną”. Zamówienie składane jest przez klienta za pośrednictwem tej strony poprzez dokładne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza zamówienia. Klient każdorazowo, przed złożeniem zamówienia na płatne publikacje, otrzymuje komunikat o tym, że zamówienie jest płatne wraz ze wszystkimi innymi wymaganymi prawem informacjami. Klient akceptuje warunki zamówienia zaznaczając opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.  Przed złożeniem zamówienia klientowi udostępniany jest na stronie do zapoznania niniejszy Regulamin. Domniemywa się, że klient zapoznał się z jego treścią i ją akceptuje.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3. Wraz ze złożeniem zamówienia klient podaje adres e-mail, pod który wysyłane są zawiadomienia związane z jego realizacją przez WDS.
4. Po złożeniu zamówienia na wskazany zgodnie z ust. 3 adres klient otrzymuje automatyczne powiadomienie z serwisu WDS o przyjęciu zamówienia, a następnie w terminie 3 dni roboczych - powiadomienie o jego realizacji. Brak tego powiadomienia oznacza, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. WDS zastrzega sobie prawo weryfikacji lub anulowania zamówienia w każdym czasie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia i otrzymaniu przez niego zawiadomienia WDS o jego realizacji zawierana jest umowa sprzedaży pomiędzy WDS a klientem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca nabywanych przez klienta publikacji.
6. Realizacja zamówienia, obejmująca przekazanie zamówionych publikacji do wysyłki, następuje w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia klienta o jego realizacji zgodnie z ust. 4, z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku płatności przelewem – terminie 3 dni od daty uznania rachunku WDS
- w przypadku płatności w systemie PayU - w terminie 3 dni od dokonania płatności.
7.W przypadku, gdy zamówienie obejmuje więcej niż jeden tytuł i wystąpią trudności z uzyskaniem w czasie określonym w ust. 5 wszystkich publikacji, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie, o czym klient zostanie powiadomiony zgodnie z ust. 4. Na życzenie klienta zamówienie będzie realizowane w częściach z zastrzeżeniem jednak, że klienta obciążają koszty każdej dostawy.

§4

1. Oferta WDS ma charakter wiążący przez okres wskazany na stronie, chyba że wcześniej wyczerpany zostanie zapas magazynowy zamówionych publikacji.

2. Cena publikacji określona w ofercie jest ceną brutto (z Vat) i nie obejmuje kosztów dostawy. Ostateczny koszt realizacji zamówienia obejmuje sumę cen poszczególnych egzemplarzy objętych zamówieniem publikacji oraz ceny dostawy. Zasada ta nie ma zastosowania do e-książek, za dostarczenie/udostępnienie których klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.

3. Dostawa następuje w terminie 7 dni od daty przekazania przez WDS zamówionych publikacji do wysyłki, z zastrzeżeniem e-książek. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od WDS. WDS nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę lub kuriera.

4. Dostawa e-książek następuje niezwłocznie po uiszczeniu za nie przez klienta płatności, wg jego wyboru poprzez rejestrację w systemie informatycznym WDS i:

- uzyskanie dostępu do zakupionej e-publikacji w ramach indywidualnego konta klienta

lub

- pobranie nabytej publikacji w postaci zapisanego w formacie cyfrowym utworu (e-książka) drogą elektroniczną.

§5

1. WDS przewiduje cztery formy płatności za zamówione publikacje:

1) za pobraniem (przesyłka zostanie wydana przez doręczyciela po zapłaceniu przez klienta przy jej odbiorze);

2) przelewem, e- przelewem (przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu należności, o której mowa w §4 ust. 2, na rachunek bankowy WDS);

3) płatność z wykorzystaniem systemu PayU (przesyłka zostanie wysłana niezwłocznie po dokonaniu przez klienta zapłaty w ramach systemu PayU);

4) kartą kredytową.

2. Każdy klient otrzymuje od WDS wraz z przesyłką zawierającą zakupione publikacje fakturę. Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę, należy podać dane firmy (pełna nazwa, adres) i NIP. W przypadku zamówienia na e-książki, faktura wysyłana jest drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail.

§6

Złożone zamówienie może zostać anulowane tylko drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia o anulowaniu na adres: zamowienia@wds.com.pl. Anulować można tylko te zamówienia, wobec których klient nie otrzymał powiadomienia o jego realizacji, o którym mowa w §3 ust.4 Regulaminu. W przypadku e-książek anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone.

§7

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży publikacji, nie będącej e-książką, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie WDS przez klienta stosownego oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Klient będący konsumentem, który składa zamówienie na e-książkę, otrzymuje e-publikację niezwłocznie po dokonaniu za nią zapłaty pod warunkiem, że w internetowym formularzu zamówienia zaznaczy opcję: „wyrażam zgodę na udostępnienie publikacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”. W takim przypadku klient traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. 

3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży publikacji, o którym mowa w ust.1, klient niezwłocznie zwraca otrzymaną publikację na własny koszt w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 7 dniu od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwracana publikacja powinna mieć oryginalne opakowanie, być kompletna i nieuszkodzona.

4.

W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy, WDS zwraca wpłaconą cenę za publikację. Zwracana kwota obejmuje koszty dostawy, nie obejmuje zaś kosztów zwrotu. Zwrot ceny następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez WDS oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak jak po otrzymaniu zwróconej przez klienta publikacji lub dowodu jej wysłania na adres WDS.  Zwrot ceny następuje ten sam sposób, w jaki klient dokonał zapłaty. Koszt przekazu/przelewu zostanie potrącony od zwracanej kwoty, na co klient niniejszym wyraża zgodę.

.

§8

1. Rejestrując się na stronie: www.wds.pl klient, zaznaczając stosowną opcję, wyraża zgodę na przetwarzanie przez WDS jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie mu treści reklamowych, tj. dotyczących nowych publikacji w ofercie WDS, wprowadzanych promocji, rabatów itp.

2. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych przez WDS jego danych osobowych w każdym czasie, może je poprawiać lub żądać ich usunięcia.

§9

1. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację z tytułu niezgodności publikacji z umową sprzedaży – stosownie do przepisów ustawy z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. z Późn. zm.). Klient nie będący konsumentem może złożyć reklamację na zasadach ogólnych oraz wynikających z postanowień określonych poniżej.

2. W ramach reklamacji klient może zażądać bezpłatnej naprawy lub bezpłatnej wymiany zakupionej publikacji. Reklamacji podlegają publikacje, które posiadają wady powodujące ich niezgodność z zawartą umową.

2. Reklamację należy zgłosić z wykorzystaniem następujących sposobów komunikacji:

1) e-mailem

2) pisemnie na adres: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz.

3. Reklamacja winna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres oraz adres e-mail, nr zamówienia, określenie reklamowanej publikacji i opis zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym z reklamacją. W przypadku braku w/w danych, WDS może zwrócić się do klienta o ich uzupełnienie.

4. Do reklamacji klient załącza publikację, której reklamacja dotyczy.

5. WDS ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni, licząc od daty, w której nastąpiło doręczenie reklamacji wraz z reklamowaną publikacją. Jeśli doręczenie reklamacji i publikacji następowało w różnych datach, termin liczony jest od tego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie późniejsze.

6. Po złożeniu reklamacji e-książek należy kontaktować się z WDS telefonicznie pod nr 15 64 40 910 lub e-mailem na adres: zamowienia@wds.com.pl. Za wadliwą e-książkę uznaje się plik, który posiada wady techniczne. Reklamacji nie podlega format oferowanych e-książek ani niemożność odtworzenia pliku w innym programie niż wskazany przez WDS w ofercie pod e-książką. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej złożenia.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r. z późn. zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000 r. z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 z 1994 r. z późn. zm.)

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2014 r..

3. WDS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w celu poprawienia jakości i sprawności obsługi klientów oraz dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów prawa.

4. Zmiana Regulaminu obowiązuje od daty wskazanej przez WDS, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 dni roboczych od daty wysłania informacji i zmianie Regulaminu na adres e-mail klienta oraz udostępnienia na stronie internetowej : www.wds.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, będą realizowane wg dotychczasowych zasad, chyba że dotyczy to postanowień zmienionych z powodu ich niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku zamówienia realizowane będą wg nowych zasad.

5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

6. Załącznikami do regulaminu są:

1) Formularz odstąpienia od umowy;

2) Formularz reklamacyjny.