Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM  WDS W SANDOMIERZU

§1

Przedmiotem niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, jest ustalenie zasad sprzedaży przez firmę pod nazwą Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, pod adresem: 27-600 Sandomierz, ul. Stefana Żeromskiego 6A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0001004521, NIP: 8641964291, REGON: 523753453, kapitał zakładowy 5,000,00, adres poczty elektronicznej: zamowienia@wds.com.pl, nazywane w treści Regulaminu WDS, w ramach sklepu internetowego następujących publikacji: książki, czasopisma.

§2

Oferta sklepu internetowego WDS realizowana jest poprzez wysyłanie zamówionych przez klienta publikacji pod wskazany przez niego adres, wg jego wyboru: drogą pocztową, kurierem lub poprzez przygotowanie do odbioru własnego w siedzibie WDS.

§3

1.       Klient dokonuje wyboru publikacji z oferty prezentowanej na stronie internetowej: www.wds.pl, zwanej dalej „stroną”. Zamówienie składane jest przez klienta za pośrednictwem tej strony poprzez dokładne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza zamówienia. Klient każdorazowo, przed złożeniem zamówienia na płatne publikacje, otrzymuje komunikat o tym, że zamówienie jest płatne wraz ze wszystkimi innymi wymaganymi prawem informacjami. Klient akceptuje warunki realizacji zamówienia zaznaczając opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.  Przed złożeniem zamówienia klientowi udostępniany jest na stronie do zapoznania niniejszy Regulamin. Domniemywa się, że klient zapoznał się z jego treścią i ją akceptuje.

2.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.       Wraz ze złożeniem zamówienia klient podaje adres e-mail, pod który wysyłane są zawiadomienia związane z jego realizacją przez WDS.

4.       Po złożeniu zamówienia na wskazany zgodnie z ust. 3 adres klient otrzymuje automatyczne powiadomienie z serwisu WDS o przyjęciu zamówienia, a następnie w terminie 3 dni roboczych - powiadomienie o jego realizacji. Brak tego powiadomienia oznacza, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. WDS zastrzega sobie prawo weryfikacji lub anulowania  zamówienia w każdym czasie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności.

5.       Po złożeniu przez klienta zamówienia w dniu otrzymaniu przez niego zawiadomienia WDS o jego realizacji zawierana jest umowa sprzedaży pomiędzy WDS a klientem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.       Realizacja umowy, obejmująca przekazanie zamówionych publikacji  do wysyłki, następuje w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia klienta o jego realizacji zgodnie z ust. 4, z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku płatności przelewem – nie wcześniej niż w terminie 3 dni od daty uznania rachunku WDS,

- w przypadku płatności w systemie Przelewy 24 lub kartą - w terminie 3 dni od dokonania płatności.
 

7.       W przypadku, gdy zamówienie obejmuje więcej niż jeden tytuł i wystąpią trudności z uzyskaniem w czasie określonym w ust. 6 wszystkich publikacji, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie, o czym klient zostanie powiadomiony zgodnie z ust. 4. Na życzenie klienta zamówienie będzie realizowane w częściach z zastrzeżeniem jednak, że klienta obciążają koszty każdej dostawy.

§4

1.       Oferta WDS ma charakter wiążący przez okres wskazany na stronie www, chyba że wcześniej wyczerpany zostanie zapas magazynowy zamówionych publikacji.

2.       Cena publikacji określona w ofercie jest ceną brutto (z Vat) i nie obejmuje kosztów dostawy. Ostateczny koszt realizacji zamówienia obejmuje sumę cen poszczególnych egzemplarzy objętych zamówieniem publikacji oraz ceny dostawy.

3.       Dostawa następuje w terminie 7 dni od daty przekazania przez WDS zamówionych publikacji do wysyłki. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od WDS. WDS nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę lub kuriera.                                                                

§5

WDS przewiduje cztery formy płatności za zamówione publikacje:                                                                                  

1)      za pobraniem (przesyłka zostanie wydana przez doręczyciela po zapłaceniu przez klienta przy jej odbiorze);                                                                                                                                                                                               

2)      przelewem, e-przelewem (przesyłka zostanie wysłana nie wcześniej niż po wpłynięciu należności, o której mowa w §4 ust. 2, na rachunek bankowy WDS);                                                                                                                          

3)      płatność z wykorzystaniem systemu Przelewy24 (przesyłka zostanie wysłana po dokonaniu  przez klienta zapłaty w ramach systemu Przelewy24);                                                                                                                                                                               

Każdy klient otrzymuje od WDS wraz z przesyłką zawierającą zakupione publikacje dokument sprzedaży (paragon lub fakturę, w zależności od wyboru klienta). Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę, należy podać dane firmy (pełna nazwa, adres) i NIP. 

§6

Złożone zamówienie może zostać anulowane tylko drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia o anulowaniu na adres: zamowienia@wds.com.pl. Anulować można tylko te zamówienia, wobec których klient nie otrzymał powiadomienia o jego realizacji, o którym mowa w §3 ust.4 Regulaminu.

§7

1.       Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży publikacji, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie WDS przez klienta stosownego oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2.

2.       W razie odstąpienia od umowy sprzedaży publikacji, o którym mowa w ust.1, klient niezwłocznie zwraca otrzymaną publikację na własny koszt w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dniu od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracana publikacja powinna mieć oryginalne opakowanie, być kompletna i nieuszkodzona.

3.       W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy, WDS zwraca wpłaconą cenę za publikację. Zwracana kwota obejmuje koszty dostawy, nie obejmuje zaś kosztów zwrotu. Zwrot ceny następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez WDS oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak jak po otrzymaniu zwróconej przez klienta publikacji lub dowodu jej wysłania na adres WDS.  Zwrot ceny następuje w ten sam sposób, w jaki klient dokonał zapłaty. Koszt przekazu/przelewu zostanie potrącony od zwracanej kwoty, na co klient niniejszym wyraża zgodę.

§8          

1.       Rejestrując się na stronie: www.wds.pl klient, zaznaczając stosowną opcję, wyraża zgodę na przetwarzanie przez WDS jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie mu treści reklamowych, tj. dotyczących nowych publikacji w ofercie WDS, wprowadzanych promocji, rabatów itp.                    

2.       Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych przez WDS jego danych osobowych w każdym czasie, może je poprawiać lub żądać ich usunięcia.

§9

1.       Wobec klientów będących przedsiębiorcami WDS ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

2.       Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta WDS ponosi odpowiedzialność za  brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.z 2020 poz.287) oraz w rozdziale 5b tej ustawy.                                                         

3.       Reklamację należy zgłosić z wykorzystaniem następujących sposobów komunikacji:  e-mailem  lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz Sp. z o.o.,  ul. Stefana Żeromskiego 6A, 27-600 Sandomierz.

4.       Reklamacja winna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres oraz adres e-mail, numer zamówienia, określenie reklamowanej publikacji i opis zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym z reklamacją. W przypadku braku w/w danych, WDS może zwrócić się do klienta o ich uzupełnienie.                                                                                  

5.       Do reklamacji klient załącza publikację, której reklamacja dotyczy.                                                                                   

6.       WDS ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni, licząc od daty, w której nastąpiło doręczenie reklamacji.                                                                                                                                                                                                        

§10

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta (Tj. Dz.U. 2020, poz. 287 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509.)

2.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2023 r..

3.       WDS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w celu poprawienia jakości i sprawności obsługi klientów oraz dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów prawa.

4.       Zmiana Regulaminu obowiązuje od daty wskazanej przez WDS, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 dni roboczych od daty wysłania informacji i zmianie Regulaminu na adres e-mail klienta oraz udostępnienia na stronie internetowej: www.wds.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, będą realizowane wg dotychczasowych zasad, chyba że dotyczy to postanowień zmienionych z powodu ich niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku zamówienia realizowane będą wg nowych zasad.

5.       W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

6. Załącznikami do regulaminu są:

1) Formularz odstąpienia od umowy;

2) Formularz reklamacyjny.