Polityka Prywatności

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma pod nazwą Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz Sp. z o.o.  z siedzibą w Sandomierzu pod adresem: 27-600 Sandomierz, ul. Stefana Żeromskiego 6A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001004521, NIP: 8641964291, REGON: 523753453, (zwane dalej „WDS”, „My”), właściciel sklepów internetowych: www.wds.pl, www.galeria.wds.com.pl, platformy B2B www.wds24.pl, portalu www.katechizmy.com.pl (zwanych dalej Serwisami)

 

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Proces przetwarzania danych osobowych naszych Klientów nadzoruje powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych.

Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem ido@wds.com.pl lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 6A 27-600 Sandomierz, dopisek: „Ochrona danych osobowych”.  

 

W jakich sytuacjach  przetwarzacie moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, na przykład gdy dokonujesz transakcji handlowych, płacisz za zakupy w sklepie internetowym, lub gdy bierzesz udział w akcjach promocyjnych. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas. Czasami też przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy poproszą nas o to inni administratorzy Twoich danych, którzy świadczą dla Ciebie usługi.

 

Czy muszę podawać ?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.

 

Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez nas innych narzędzi) albo zostały nam udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych, np. dostawców usług płatniczych. Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

 

W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi reklamacji. Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom. Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:

 • monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
 • profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować,
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów – dzięki temu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w organizowanej przez nas akcji promocyjnej, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, w celu organizacji promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:
  • Ustawa z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych Dz.U. 2011 nr 199, poz. 1175 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591   z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29.08.1997r. prawo bankowe Dz.U. 1997 nr 140, poz. 938 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa Dz.U.1997 nr 137, poz. 926 z późn. zm

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 • dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów,
 • w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, jak długo trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody,
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

 

Komu udostępnicie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

 • wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana,
 • udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usług. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
  • operatorzy płatności,
  • spedytorzy (firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe).

Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. obsługi systemów sprzedażowych i księgowych, przechowywania danych, obsługi marketingowej, wysyłki zamówień. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji naszych serwisów internetowych robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszych serwisów nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy moje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)?

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub Cookiem,
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

Jak chronicie moje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

 

Jakie są moje uprawnienia?

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:

 • masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych,
 • zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 • masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:

 • nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub pozyskane,
 • przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa,
 • w każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

 • zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych,
 • brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych,
 • nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.

Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień dotyczących usunięcia lub ograniczenia, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.

Masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:

 • które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, lub
 • które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.

W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,
 • jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub
 • ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję, możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

 

Co to są cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów internetowych.

 

Jak wykorzystujecie cookies i podobne technologie?

Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do Twoich indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach. Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

 

Jakie są rodzaje cookies?

Wykorzystujemy różnego rodzaju cookies – różnią się od siebie rodzajem i trwałością. Pliki te możemy podzielić ze względu na czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu na:     

 • cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia,
 • cookies trwałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie spowoduje więc ich usunięcia z Twojego urządzenia.

Używane przez nas pliki cookies możemy również dzielić ze względu na pochodzenie na:

 • cookies własne – są umieszczone w serwisach bezpośrednio przez nas,
 • cookies zewnętrzne – umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics).

 

W jakim celu wykorzystujecie technologie typu cookies?

Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:

 • konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji ich działania,
 • uwierzytelnianiu Użytkowników naszych serwisów w celu utrzymania sesji po zalogowaniu – pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisów bez konieczności każdorazowego logowania się,
 • tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,
 • pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),
 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

 

W jaki sposób mogę zarządzać zgodą na korzystanie przez Was z cookies?

Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną- w takiej sytuacji Twoja zgoda nie jest wymagana.

Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.

Możesz nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.

W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych serwisów (przede wszystkim przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Jeżeli wyrazisz zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.

Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookies, możesz mieć trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów. Świadcząc usługi usługi świadczone drogą elektroniczną, możemy także instalować oprogramowanie na Twoim urządzeniu lub korzystać z tego oprogramowania. Poinformujemy Cię jednak o tym przed jego instalacją i poprosimy o Twoją zgodę na jego instalację i używanie.

 

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.  Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.