Regulamin konkursu "Dlaczego warto pójść do Nieba?"

Do wygrania 2 komplety książek abp. Fultona J. Sheena („Kapłan nie należy do siebie”, „Kalwaria i Msza Święta”, „Różaniec Święty”, „Droga Krzyżowa”, „Prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia”, „Wiekuista Wielkanoc” „Idź do Nieba!”+ zakładka-obrazek)

oraz 3 nagrody pocieszenia – nowości „Idź do Nieba!”:

Zasady są proste:

✅ 2 osoby, które najbardziej przekonująco odpowiedzą i uzasadnią odpowiedź na pytanie (pod postem w komentarzu): Dlaczego warto pójść do Nieba?, otrzymają komplet książek Arcybiskupa Sheena wydanych przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu.

✅  Dla 3 kolejnych osób przewidziano nagrody pocieszenia.

✅  Forma odpowiedzi jest dowolna, a pomysłowość, również będzie brana pod uwagę ;)

✅ Będzie nam miło, jeśli polubisz profil FB Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu.

✅  Będzie nam równie miło, jeśli polubisz i udostępnisz ten post.

✅ Konkurs trwa od 28 maja do 3 czerwca włącznie (do północy)!

✅ Zwycięzcę wyłania jury składające się z pracowników Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu (którym z pewnością pomogą polubienia konkretnych odpowiedzi).

✅ Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek, 4 czerwca do godziny 21.00

Udanej zabawy!

 

Promocja nie jest w żaden sposób związana, ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook .

Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.

Konkurs nie podlega ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).

*Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm).

Organizator zwalnia Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym rozdaniem, oraz z odpowiedzialności względem jego Uczestników

Zabawa przeprowadzana jest na terenie Polski

Wysyłka tylko na terenie PL

 

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "KONKURS"
2. Organizatorem Konkursu jest "Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu".
3. Partnerzy w konkursie są sponsorami nagród, nie są organizatorami. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sponsorów, brak kontaktu lub niewywiązanie się z wysyłki nagrody.
4. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na fanpagu "Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu".

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu „Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu” na portalu społecznościowym Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status "Uczestnika"
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu.

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez sponsorów, którzy nie są organizatorami
2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Ogłoszenie wyników następuje do 2 dni od zakończenia konkursu.
4. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej.
5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 5 dni.
6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.
8. Termin, o którym mowa w pkt 7 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a sponsorem (Organizator nie bierze udziału w tych ustaleniach).
9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania Partnerowi (sponsor nagrody), chyba że w opisie będzie zaznaczone inaczej, w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu.

IV.ODPOWIEDZIALNOŚC

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,
b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udział w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora).
3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów.
Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fanpagu tj. "Arcybiskup Fulton J. Sheen blog osobisty"
Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.

 

RODO

RODO to nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem. Przepisy te weszły w dniu 25 maja 2018 r. na mocy rozporządzenia UE.

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazuję Ci informacje o tym w jaki sposób Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu możesz skontaktować się z właścicielem, pisząc do niego na profil Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Twoje dane osobowe uzyskane zostały bezpośrednio od Ciebie podczas podawania ich w celu finalizacji zabaw organizowanych na Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu zwanych Konkursami.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, jest niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:
• umożliwienia Ci korzystania z usług Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci
możliwości pełnego korzystania z Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu;
• umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
• rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących Rozdań;
• kontaktowania się z Tobą.
Przetwarzać Twoje dane osobowe mogę również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
• analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
• dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu;
• prowadzenia działań marketingowych własnych usług i zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczę Ci drogą elektroniczną, w
tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
• prowadzenia analiz statystycznych;
• przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczności (wykazania spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:
• organizacji rozdań których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju rozdania);
• otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy;
• zapisywania danych w plikach cookie;
• gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą rozdania lub promocji i odbierzesz nagrodę, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do przesłania nagrody, numer telefonu. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym przekazanie nagrody. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
* zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
* w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Kolorowy Kamyk , ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
* w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

* Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, współpracownikom, sponsorom, które współpracują z Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu przechowuje Twoje dane osobowe przez czas dostarczenia nagrody oraz po jego zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jego zakończenia.
Dane osobowe, które przetwarzam na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jestem obowiązana przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane osobowe, które przetwarzam w celach marketingowych, jestem uprawniona przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Konkursów przetwarzam przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń.