Regulamin #IdźDoNieba

Beatyfikacja arcybiskupa Sheena została odłożona bezterminowo. Przyspieszmy ją zatem naszą modlitwą, połączoną z akcją #IdźDoNieba
Pamiętajmy, kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli!

 

Weź udział w akcji i odbierz kupon rabatowy.

 

 

REGULAMIN AKCJI EWANGELIZACYJNO-PROMOCYJNEJ

#IdźDoNieba

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w akcji „Idź do nieba. Akcja ewangelizacyjno-promocyjna” (zwanej dalej „Akcją”).
2. Organizatorem Akcji jest Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, NIP 864-00-09-534, 27-600 Sandomierz (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Akcja organizowana jest w internecie w dniach od 17.06.2020 roku do 31.07.2020 roku do godziny 23:59:59.
4. Osoba biorąca udział w Akcji (zwana dalej „Uczestnikiem”) akceptuje tym samym wszystkie postanowienia Regulaminu.
5. Udział w Akcji mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych. Upominki, o których mowa poniżej, przysługują wszystkim Uczestnikom Akcji.
 

§ 2

Zasady uczestnictwa w Akcji

1. Zadaniem Uczestnika Akcji jest:

a. Obejrzenie filmiku promocyjnego dostępnego na profilu FB Organizatora, kanale YT „Idź do Nieba” lub fanpage’u FB Arcybiskupa Fultona J. Sheena
b. Udostępnienie filmiku promocyjnego na swoim profilu na FB
c. Nagranie filmiku, na którym Uczestnik bądź Uczestnicy śpiewają (grają)

            tekst: „Idź do Nieba, Idź do Nieba, Fulton mówi: Idź do Nieba

            na melodię utworu „Preferisco il Paradiso” (kompozytor: ks. prał. Marco Frisina),

            z książką („Idź do nieba! Duchowy drogowskaz ku wieczności” wydanej przez Organizatora) lub zdjęciem okładki (np. widoczne na ekranie tabletu), lub na tle plakatu (dostępnego darmowo na stronie Organizatora pobierz)
d. Przesłanie filmiku na adres: idzdonieba@gmail.com lub redakcja@wds.com.pl

e. Zalinkowanie swojego filmiku na swoim profilu FB i nominowanie przynajmniej jednego znajomego do wzięcia udziału w Akcji
           

2. Przesłanie filmiku do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatną publikację na profilu FB Organizatora, kanale YT „Idź do Nieba” lub fanpage’u FB Arcybiskupa Fultona J. Sheena oraz zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika (Uczestników) Akcji, którzy są ujęci w materiale filmowym.

 

3. Filmiki spełniające wymogi określone w pkt 1. zostaną umieszczone przez Organizatora na kanale YT i zalinkowane na profilu FB Idź do Nieba. Wybrane filmiki zostaną zalinkowane na profilu FB Organizatora oraz na fanpage’u FB Arcybiskupa Fultona J. Sheena.

 

4. Z nadesłanych filmików powstanie teledysk, który zostanie zaprezentowany w internecie na stronie Organizatora przed beatyfikacją.


5. Wszystkim Uczestnikom, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora w § 1 pkt 3. nadeślą nagrany przez siebie filmik, zostaną przesłane kupony rabatowe na zakupy na stronie Organizatora www.wds.pl.§ 3
Prośba o modlitwę

 

Największym pragnieniem Arcybiskupa Sheena było to, by jak najwięcej ludzi dostało się do nieba. Wdzięczni za dar jego posługi kapłańskiej i biskupiej oraz za nauczanie, które nam zostawił, gorąco prosimy wszystkich Uczestników o modlitwę w intencji usunięcia przeszkód beatyfikacji Arcybiskupa Sheena i o rychłe wyniesienie go na ołtarze.

 

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji i publikacji przesłanych materiałów filmowych oraz czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Akcji.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Idź do nieba” i uzasadnieniem, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3 Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, tel. (15) 64 99 700. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Akcji, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
4. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
5. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: IOD@wds.com.pl lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz.
6. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;
h) Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani Zwycięzców poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych;
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Regulamin Akcji jest dostępny dla Uczestników Akcji w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej: www.wds.pl.