Liturgia dla Wszystkich

ks. Zdzisław Janiec
Ksiądz prałat Zdzisław Janiec urodził się w 1951 roku w Stalowej Woli - Rozwadowie. W 1976 roku w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 1980-1983 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczone w 1993 roku doktoratem z liturgiki.
29,66 zł

Dodaj do koszyka

Do schowka

34,90 zł brutto

-15%

  • ISBN 83-7300-424-6
  • Oprawa miękka
  • Data wydania 2016
  • Wydawca Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Więcej informacji

Ksiądz prałat Zdzisław Janiec urodził się w 1951 roku w Stalowej Woli - Rozwadowie. W 1976 roku w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 1980-1983 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczone w 1993 roku doktoratem z liturgiki. W latach 1994 -2002 pełnił urząd osobistego sekre-tarza i kapelana Biskupa Sandomierskiego.W roku akademickim 2002/2003 odbył staż habilita-cyjny w Rzymie  z liturgiki w Papieskim Instytucie Litur-gicznym imienia świętego Anzelma.  Po powrocie z Rzymu pracował w Sekretariacie Kon-ferencji Episkopatu Polski w Warszawie.  Obecnie pełni stanowisko adiunkta i wykłada liturgi-kę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,  w Wyższym Seminarium Duchownym, i Instytucie Teologicznym imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w San-domierzu.
Należy do Stowarzyszenia Polskich Liturgistów i do Towarzystwa Naukowego KUL. Jest Kanonikiem honorowym Sandomierskiej Kapituły Katedralnej i Kapela-nem honorowym Jego Świątobliwości.  Dotąd opublikował ponad 80 artykułów i 10 książek o treści liturgiczno-homi-letycznej pt.: „Formacja eucharystyczna młodzieży” (Lublin 1994), „Z Chrystusem w Kościele” (Sandomierz 1995), „Maryja w roku liturgicznym” (Sandomierz 1995), „Dzielić się słowem Bożym” (Sandomierz 1996), „Bogurodzica w liturgii Kościoła (Sandomierz 2000), „W służbie Bogu i Ojczyźnie”(Sandomierz 2001), „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” (Sandomierz 2001), „Liturgia na ambonie” (Sandomierz 2002), „Święci w misterium Kościoła” (Sandomierz 2002), „Liturgia dla wszystkich” (Sandomierz 2005). Niektóre z nich (zwłaszcza homiletyczne publikacje) doczekały się kilkakrot-nych wydań. Jest także współredaktorem paru innych pozycji o charakterze teologiczno-pastoralnym. Nadto był promotorem 72 prac licencjackich w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu oraz wypromował ponad 70-ciu magistrów w Katolickim Uniwer-sytecie Lubelskim i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

  •